googleba3c1d7d6e4b1c86.html


Loading...

KİŞİSEL VERİ KORUMA VE İŞLEME POLİTİKASI

Anasayfa KİŞİSEL VERİ KORUMA VE İŞLEME POLİTİKASI
Sevdiklerinizle Paylaşın

KİŞİSEL VERİ KORUMA VE İŞLEME POLİTİKASI

BEYLER İNŞAAT

KİŞİSEL VERİ KORUMA VE İŞLEME POLİTİKASI

Belge no:1

1

Belge no:9

Kişisel Veri Koruma

Ve

İşleme Politikası

Versiyon 1.0

26/09/2020

BEYLER İNŞAAT

KİŞİSEL VERİ KORUMA VE İŞLEME POLİTİKASI

Belge no:1

2

İçindekiler

1. GİRİŞ ....................................................................................................................................................................................... 3

1.1. Amaç ................................................................................................................................................................................... 3

1.2. Kapsam ................................................................................................................................................................................ 3

1.3. Kısaltmalar ve Tanımlar ...................................................................................................................................................... 4

2. VERİ SORUMLUSU ................................................................................................................................................................. 5

3. SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMLARI .............................................................................................................................. 5

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR ........................................................................................................... 6

4.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi (İşlenme Şartları) ..................................... 6

4.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme .................................................................................................... 6

4.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama .................................................................. 7

4.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme ............................................................................................................. 7

4.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma ........................................................................................ 7

4.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme ................ 8

4.2. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri .......................................................................................................... 8

4.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi .................................................................................................................... 11

4.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması .......................................................................................................................... 11

4.5. Kişisel Verilerin Aktarılması ....................................................................................................................................... 11

4.5.1. Kişisel Verilerin Aktarılması .............................................................................................................................. 12

4.5.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması ........................................................................................................ 12

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ ÖZEL DURUMLAR ................................................................................................................ 13

5.1. Şirketimize Ait Fiziksel Mekânlarda Güvenlik Amacıyla Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri ............................ 13

5.1.1. Bina ve Tesis Girişleri İle Bunların İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri ............................................ 13

5.1.2. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı ........................................................................................................ 13

5.1.3. Kamera İle İzleme Konusunda Bilgilendirme ........................................................................................................... 13

5.1.4. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık .................................................................... 13

5.2. Şirketin İnternet Sitesi ve İnternet Erişimi Sağladığı Kullanıcılarına İlişkin Bilgilerin İşlenmesi .............................. 14

5.2.1. Şirketin İnternet Sitesi Kullanıcı Bilgilerinin İşlenmesi ............................................................................................ 14

5.2.2. Şirketin İnternet Erişimi Sağladığı Kullanıcılara İlişkin Bilgilerin İşlenmesi ............................................................. 14

6. ŞİRKETİMİZCE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME, PAYLAŞILMA AMAÇLARI ....................... 14

7. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI ...................................................................................................................... 17

8. GİZLİLİK ................................................................................................................................................................................ 17

9. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI ........................................................................... 18

9.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ............................................................................................................................................ 18

9.2. Haklarınız Kapsamında Şirketimize Başvuru Yolları ........................................................................................................ 18

10. POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI ............................................................................................................ 19

11. POLİTİKA’NIN GÜNCELLENME PERİYODU ..................................................................................................................... 19

12. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI ..................................................................................... 19

BEYLER İNŞAAT

KİŞİSEL VERİ KORUMA VE İŞLEME POLİTİKASI

Belge no:1

3

1. GİRİŞ

1.1. Amaç

İşbu Kişisel Veri Koruma ve İşleme Politikası (“Politika”), veri sorumlusu sıfatıyla Beyler İnşaat A.Ş. (“Şirket”)’nce gerçekleştirilmekte olan kişisel veri işleme ve koruma faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Şirketimiz; benimsemiş olduğu temel ilkeler doğrultusunda; Şirket çalışanları, eski çalışanları, çalışan adayları, stajyerleri, hissedarları, müşterileri, potansiyel müşteri adayları, hizmet sağlayıcıları, tedarikçileri, grup şirketleri, iş ortakları, bunların yetkilileri ve çalışanları ile ziyaretçiler ve ilgili diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini, korunmasını ve bu konuda ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanmasını öncelik olarak belirlemiştir.

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin iş ve işlemler, Şirket tarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan Politikaya uygun olarak yerine getirilir. Böylece Şirket, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek ve tüm haklarını ve bunların kullanımına dair başvuru usul ve yollarını göstermekle gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz tarafımızca işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

1.2. Kapsam

Şirket çalışanları, eski çalışanları, çalışan adayları, stajyerleri, hissedarları, müşterileri, potansiyel müşteri adayları, hizmet sağlayıcıları, tedarikçileri, grup şirketleri, iş ortakları ve bunların yetkilileri ve çalışanları ile ziyaretçiler ve Şirketimizle ilişki kuran diğer üçüncü kişilere ait otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel veriler bu Politika kapsamındadır. Şirketin sahip olduğu ya da Şirketçe yönetilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği fiziki, elektronik, internet sitesi ve sosyal medya ortamları gibi tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır.

KVKK ile bir takım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlenmesi durumunda kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle, özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; aşağıda Kısaltmalar ve Tanımlar Tablosunda açıklanmış olan özel nitelikli kişisel verilerdir. Şirketimiz tarafından, KVKK ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin saklanması ve korunması için alınan teknik ve idari tedbirler özel nitelikli kişisel veriler bakımından çok daha özenli uygulanmakta ve bunların işlenmesi konusunda aşağıda 4.3. ve 4.5.2. bölümlerinde belirtilen bir kısım ek tedbirler de alınmakta, ayrıca Şirket bünyesinde gerekli denetimler de sağlanmaktadır.

Bununla birlikte, şirketimiz ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine göre, veri sahiplerine şirketimiz tarafından işbu Politika’dan farklı kişisel veri politikaları ve/veya bildirimler, aydınlatma metinleri sağlanması mümkündür. Veri sahiplerine sağlanan söz konusu özel politika ve aydınlatma metinleri/bildirimleri de işbu Politika’da yer alan açıklamalara ek hususlar bulunabilir. Bu halde, veri sahiplerine sağlanan söz konusu özel politika ve bildirimlerin öncelikle dikkate alınması gerekmektedir. Bunlara ek olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın öncelikle uygulama alanı bulacağını

BEYLER İNŞAAT

KİŞİSEL VERİ KORUMA VE İŞLEME POLİTİKASI

Belge no:1

4

kabul etmektedir. Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları Şirket uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlemeyi amaçlamaktadır.

1.3. Kısaltmalar ve Tanımlar

Alıcı Grubu

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Çalışan / Eski Çalışan

Beyler İnşaat A.Ş. personeli/işten ayrılan personeli.

Çalışan Adayı

Beyler İnşaat A.Ş. ile iş akdi kurulmamış ancak kurulmak üzere değerlendirmeye alınan kişiler.

Elektronik Ortam

Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

Elektronik Olmayan (Fiziki) Ortam

Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.

Hizmet / Uzmanlık Hizmeti Sağlayıcı

Beyler İnşaat A.Ş. ile belirli bir sözleşme çerçevesinde bir hizmet veya muhasebe, işyeri sağlığı-güvenliği, bilişim gibi uzmanlık hizmeti sağlayan gerçek veya tüzel kişi.

İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

İlgili Çalışan

Veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Veri İşleme Envanteri

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

BEYLER İNŞAAT

KİŞİSEL VERİ KORUMA VE İŞLEME POLİTİKASI

Belge no:1

5

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVKK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Politika

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası.

Stajyer

Beyler İnşaat A.Ş. ’nin iş alanıyla alakalı meslek okulu öğrencilerinden ilgili mevzuat uyarınca istihdam edilenler

Şirket

Beyler İnşaat A.Ş.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)

Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi.

VERBİS

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

Yönetmelik

28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

2. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verilerinizle ilgili süreçlerde Beyler İnşaat A.Ş. 6698 sayılı Kanun’a göre veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Veri sorumlusu olarak, kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve hangi vasıtalarla işleneceğini belirleme yetkisi ve sorumluluğu konumunda bulunmaktayız. Bu kapsamda işbu Politika metni sizi Şirket’in veri işleme amaçları, vasıtaları ve koruma yöntemleri ile ilgili detaylı şekilde bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

3. SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMLARI

Şirketin tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta olan hukuki, teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir.

Öte yandan Şirketimizce işlenen kişisel veriler ile ilgili, gerek veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden veri sorumlusu yetkilisi ve çalışanları, gerekse de Şirketimiz adına aktarım sonucu veri işleyen kişiler,

BEYLER İNŞAAT

KİŞİSEL VERİ KORUMA VE İŞLEME POLİTİKASI

Belge no:1

6

öğrendikleri kişisel verileri işbu Politika Metni ve KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük KVKK’nun 12/4. Maddesi uyarınca görevin/işin bitiminden sonra da süresiz/ömür boyu devam eder.

Kişisel verilerin işlenmesi, saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımlarına ait dağılım Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: Saklama ve imha süreçleri görev dağılımı

UNVAN

BİRİM

GÖREV

Şirket Kişisel Veri Sorumlusu Yetkilisi

Beyler İnşaat A.Ş.

Çalışanların politikaya uygun hareket etmesinden sorumludur. Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması ve güncellenmesinden sorumludur.

Şirket Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi

Muhasebe Departmanı

Politika’nın uygulanmasında ihtiyaç duyulan idari, fiziki ve teknik çözümlerin sunulmasından ve takibinden sorumludur.

Muhasebe / Finans-

Şantiye/Üretim-

Satış/Pazarlama/Tanıtım-

Bilgi İşlem Departmanı

Diğer Birimler

Görevlerine uygun olarak işbu Politikanın yürütülmesinden sorumludur.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

4.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi (İşlenme Şartları)

4.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel veriler kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeyecek şekilde hukuka (yani özellikle KVKK’nun 4. Maddesi vd. ile ilgili diğer mevzuata aykırı olmayacak şekilde), genel güven ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler Şirketimizin iş faaliyetlerinin gerektirdiği en az miktar ve ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

Belirtilen bu ilke uyarınca Şirketimizce kişisel verilerin işlenmesinde kanunlarla ve diğer hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkelere ve hakkın kötüye kullanılmaması yasağına uygun hareket edilmesi zorunluluğuna özenle uyulmaktadır. Dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi uyarınca ayrıca Şirketimiz veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate alır. İlgili kişinin beklemediği ve beklemesinin de gerekmediği sonuçların ortaya çıkmasını önleyici şekilde hareket eder. Bu ilke uyarınca ayrıca ilgili kişiler için söz konusu veri işleme faaliyeti aynı zamanda şeffaf olarak ve bilgilendirme ve uyarı yükümlülüklerine uygun hareket ederek yerine getirilir.

Yeniden vurgulamak gerekirse Şirketimizce dürüstlük kuralı gereği, ilgili kişinin kişisel verisinin ilgili kişiye karşı haksızlığa yol açacak şekilde kullanılmaması, ilgili kişinin makul beklentisinin karşılanması ve kişisel verinin toplanma amacının aşılmaması konularına azami dikkat edilmektedir. Yine bu kapsamda

BEYLER İNŞAAT

KİŞİSEL VERİ KORUMA VE İŞLEME POLİTİKASI

Belge no:1

7

örneğin; veri sahibi ile tesis edilen ilişkinin mahiyetine göre özel hayatın gizliliği çerçevesinde makul olmayan verinin, ilgili kişiden talep edilmemesi ve işlenmemesi ve yine Şirketimiz içinde kişisel verilerin gereğinden fazla çalışan tarafından işlenmemesi şeklindeki dürüstlük kuralının gereklerine uygun hareket edilir.

4.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Şirketimiz kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli çalışmaları yapmaktadır. Bu kapsamda; kişisel verilerin elde edildiği kaynakların belirli olması ve gerektiğinde bunların doğruluğunun test edilmesi ile kişisel verilerin doğru olmamasından kaynaklı taleplerin göz önünde bulundurulması gibi konularda gerekli özen gösterilmektedir.

Zira bu ilke KVKK’nda öngörülen ilgili kişinin, verilerin düzeltilmesini talep etme hakkı ile uyumludur. Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, Şirketimizin faydasına olduğu gibi veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve maddi-manevi bir zarara uğramaması açısından da gereklidir. Örneğin, iletişim bilgisi yanlış kaydedilen bir kişinin kendisine ait iletileri zamanında alamaması veya yanlış bir kişiye gönderilmesi durumlarında ilgili kişi maddi ve manevi zarar görebilir. Yine bir çalışanımızın çocuk sayısı veya eşinin çalışma durumu bilgilerinin doğru ve güncel olması asgari geçim indiriminin (AGİ) doğru hesaplanması için önem arz eder. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması noktasındaki aktif özen yükümlülüğümüz; Şirketimizce eğer bu verilere dayalı olarak veri sahibiyle ilgili bir sonuç ortaya koyulması halinde geçerlidir (Örneğin, kredi verme işlemleri gibi durumlar). Bunun dışında Şirketimiz veri sorumlusu olarak her zaman ilgili kişinin bilgilerini doğru ve güncel olmasını temin edecek kanalları açık tutmaktadır.

4.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Şirketimiz, kişisel veri işleme faaliyetinden önce gerek fiziksel gerekse de elektronik veri kaydı yapılan mecralarda uygun şekillerde kişisel veri işlenmesiyle ilgili gerekli tüm aydınlatma bildirimlerini ve gerekli hallerde rıza beyanı alma işlemlerini de yerine getirerek veri işlemesi yapmaktadır. Böylece Şirketimizce işlem öncesinde işlenmeye konu kişisel verilerin neler olduğu, hangi yöntemlerle elde edildiği ve işlenme amaçları açık ve kesin olarak ortaya koyulmakta ve yine Şirketimizce yürütülen iş, ticaret ve hizmet faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı belirli, açık ve meşru amaçlar kapsamında veriler işlemektedir. Örneğin, Şirketimizce tüm satış ve müşteri ilişkileri süreçlerinde hiçbir zaman ve şekilde anne kızlık soyadı gibi işimizle ilgisi olmayan bir kişisel veri işlenmemektedir.

Bu kapsamda yine, kişisel veri işleme faaliyetlerinin ilgili kişi tarafından açık bir şekilde anlaşılabilir olması, kişisel veri işleme faaliyetlerinin hangi hukuki işleme şartına dayalı olarak gerçekleştirildiği ve kişisel veri işleme faaliyetinin ve bu faaliyetin gerçekleştirilme amacının belirliliğini sağlayacak detayda ortaya konulması hususları temin edilmektedir. Bu nedenle elde edilen kişisel veriler, verilme amaçları dışında başka amaçlarla veya hiçbir şekilde kötüye kullanılarak işlenmemektedir.

4.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Şirketimiz kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup verilme amaçlarıyla sınırlı ve bağlantılı olarak işlemektedir. Bu kapsamda amaçla bağlantılı ve sınırlı olma ilkesi gereği; işlenen verilerin belirlenen mevcut ve güncel amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerekli ve elverişli olmasına, bu şekildeki amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmasına özen gösterilmektedir. Zira amaç için gerekli olanın dışında veri işlenmesi,

BEYLER İNŞAAT

KİŞİSEL VERİ KORUMA VE İŞLEME POLİTİKASI

Belge no:1

8

sınırlı tutulma ilkesine aykırılık teşkil edecektir. Örneğin, bir sempozyuma katılmak için verilen e-posta

adresine reklam gönderilmesi sınırlı olma ilkesine aykırıdır.

Ölçülülük ilkesi gereği ise; veri işleme ile gerçekleştirilmesi istenen amaç arasında makul bir dengenin

kurulması gerektiğini dikkate almaktayız. Yani veri işleme faaliyetimizi, sadece amacı gerçekleştirecek

ölçüde yerine getirmekteyiz. Örneğin, Şirketimizce hiçbir veri sahibine hiçbir süreçte sosyal hayatına dair

tercihleriyle ilgili bilgi sorulmamaktadır.

4.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza

Etme

Kişisel verilerin “amaçla sınırlılık ilkesi” nin bir gereği olarak ancak işlendikleri amaç için gerekli olan

süreye uygun olarak muhafaza edilmeleri gereklidir. Bu ilke uyarınca Şirketimiz kişisel verileri, belirlenen

süre dolduktan, amaç gerçekleştikten ya da veri işleme şartı ortadan kalktıktan sonra, başka bir amaç için

kullanma amacıyla veya gelecekte kullanma ihtimalinin varlığına dayanarak saklamamakta, gerekli imha

yollarına gitmek için gerekli yollara tevessül etmektedir. Örneğin, belirli bir sürede belirli miktarda ürün

alan kişilere ödül verilecek bir kampanyaya katılım için toplanan isim ve araç plaka bilgilerinin, başka

herhangi bir işleme şartı yok ise, kampanya bitiminde artık kullanılmaması ve imha edilmesi gibi hususlara

özenle uyulmaktadır.

Bu konuda, KVKK’nun 12. maddesinde de belirtildiği gibi veri sorumlusu olarak Şirketimiz; kişisel

verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini

önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını ve gerektiğinde imhasını sağlamak amacıyla uygun operasyonel

ve güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! 0 850 302 1717

Copyright © 2016. Her Hakkı Saklıdır.
fbq('track', 'Lead'); fbq('track', 'ViewContent'); fbq('track', 'CompleteRegistration');